NAVIGARECHARTER - REJSY MORSKIE, CZARTER JACHTÓW, ATRAKCYJNE CENY

tel. 0048 603 304 506 email: office@navigarecharter.pl

 

 

Czartery jachtów Włochy Grecja Chorwacja Hiszpania Polska, rejsy morskie. Czarter jachtu Bavaria 46 VAIANA. Rejs morski Bałtyk

REGULAMIN REJSÓW MORSKICH FIRMY NAVIGARECHARTER SP. Z O.O.

z siedzibą w Brzyczynie 102, 32-031 Mogilany, NIP 9442256913

 

 1. Regulamin wchodzi w życie od momentu wpłacenia pierwszej raty za rejs przez Uczestnika.
 2. Uczestnik rejsu, który zgłosił się na wybrany rejs i zapłacił za rejs i podpisał umowę uczestnictwa w rejsie staje się pełnoprawnym uczestnikiem rejsu organizowanego przez firmę NAVIGARECHARTER sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem rejsu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu, odwołanie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:
 • Wystąpienia konfliktu zbrojnego, który ma wpływ na bezpieczeństwo w regionie żeglugi i decyzji administracyjnych podjętych przez władze odwiedzanych krajów,
 • Strajków w rejonie żeglugi danego etapu,
 • Szczególnych zagrożeń życia i zdrowia (w tym opóźnień wywołanych restrykcjami władz państw europejskich z uwagi na występowanie COVID-19),
 • Okoliczności „siły wyższej”, niekorzystnych warunków pogodowych, istotnej awarii jachtu uniemożliwiającej bezpieczną żeglugę, itp.

Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.

 1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania rejsu na który zgłosił się Uczestnik rejsu i do umożliwienia Uczestnikowi udziału w tym rejsie w charakterze członka załogi.
 2. Organizator oświadcza, iż jacht na którym odbędzie się rejs, posiada ważne dokumenty bezpieczeństwa oraz wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Organizator oświadcza, iż kapitan jachtu posiada uprawnienia żeglarskie niezbędne dla prowadzenia rejsu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kapitana jachtu przed rejsem oraz w trakcie jego trwania.
 4. Uczestnik rejsu, decydując się na udział w rejsie wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji rejsu, a także przekazywania tych danych podmiotom koniecznym dla organizacji rejsu.
 5. Uczestnik rejsu, decydując się na udział w rejsie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (Imię i Nazwisko, telefon, adres email) pozostałym uczestnikom rejsu.
 6. Koszty wynikłe wyłącznie wskutek opóźnień spowodowanych warunkami hydrometeorologicznymi na trasie rejsu pokrywa za siebie załoga jachtu.
 7. Uczestnik opłaca na rzecz Organizatora opłatę za rejs w kwocie i w terminach ustalonych każdorazowo z Organizatorem rejsu.
 8. Opłata zostanie wpłacona na rachunek PLN w Banku: o numerze XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX z dopiskiem: „TYTUŁ REJSU, Imię i Nazwisko”
 9. Opłata za rejs obejmuje (chyba że organizator przy konkretnym rejsie ustali inne warunki):
  1. koszty przygotowania jachtu do rejsu
  2. koszty organizacji rejsu
  3. koszty pobytu na jachcie
  4. opiekę doświadczonego kapitana
  5. szkolenie żeglarskie dla chętnych
 10. Opłata za rejs nie obejmuje (chyba że organizator przy konkretnym rejsie ustali inne warunki):
  1. paliwa do jachtu,
  2. wyżywienia,
  3. opłat portowych,
  4. transportu uczestników do miejsca zaokrętowania i z miejsca wyokrętowania
 11. Na poczet pokrycia kosztów wymienionych w punkcie 14 a-c, utworzona zostanie kasa jachtowa, do której każdy uczestnik rejsu wpłaci w dniu zaokrętowania kwotę ustaloną z organizatorem rejsu. Kapitan jest zwolniony z wpłaty do kasy jachtowej, załoga żywi kapitana. Kasa jachtowa rozliczana jest w dniu zakończenia rejsu. W przypadku wcześniejszego wyczerpania kasy jachtowej Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty odpowiedniej kwoty w trakcie trwania rejsu.
 12. Załoga zobowiązana jest pozostawić na jachcie taką ilość paliwa, gazu i wody, jaką przejęła.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR przed rozpoczęciem rejsu, w gotówce kapitanowi jachtu. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie kosztów naprawy ewentualnych szkód zawinionych przez załogę z wyłączeniem uszkodzeń/usterek wynikających z normalnego zużycia jachtu lub na pokrycie kosztów uzupełnienia zapasów paliwa, gazu, wody. Wszyscy uczestnicy rejsu, ponoszą w ramach kaucji, odpowiedzialność solidarną za wyjątkiem szkód zawinionych przez konkretnego uczestnika.
 14. W przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat o więcej niż 7 dni Organizator ma prawo wykreślić Uczestnika z listy załogi bez prawa dochodzenia przez Uczestnika odszkodowania z tego tytułu.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Posiadać aktualne i ważne dokumenty wymagane w podróży i upoważniające go do przekroczenia granicy państw przewidzianych na trasie rejsu.
 2. Przestrzegać przepisy celne i dewizowe obowiązujące w odwiedzanych państwach.
 3. Stosować się do poleceń Kapitana jachtu, podporządkować się jego decyzjom oraz na tyle, na ile jego doświadczenie i umiejętności pozwalają, brać czynny udział we wszystkich pracach związanych z prowadzeniem jachtu (sterowanie, pełnienie wacht nawigacyjnych, uczestniczenie w manewrach, pomoc w przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, itd.). Wyznaczeni przez Kapitana oficerowie zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się ze swoimi obowiązkami i sumiennego ich wykonywania.
 4. Uczestnik decydując się na udział w rejsie i wnosząc opłatę za rejs oświadcza, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa morskiego, w tym udziału w rejsie i bierze za powyższe pełną odpowiedzialność. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż jest świadom specyfiki sportu, jakim jest żeglarstwo morskie. W przypadku złożenia przez Uczestnika powyższych oświadczeń niezgodnie z prawdą lub zatajenia okoliczności uniemożliwiających udział w rejsie ze względu np. na stan zdrowia Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym następstwa obejmujące w szczególności: wyokrętowanie Uczestnika przed zakończeniem rejsu, uszczerbek na zdrowiu lub zgon Uczestnika. Odstąpienie od Umowy na skutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenia okoliczności uniemożliwiających udział w rejsie ze względu na stan zdrowia Uczestnika jest traktowane jako rezygnacja z rejsu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się całkowitemu zakazowi spożywania alkoholu, brania narkotyków i innych środków odurzających na jachcie w trakcie żeglugi oraz całkowitemu zakazowi palenia tytoniu pod pokładem jachtu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się i oświadcza, że nie będzie naruszał przepisów prawa morskiego, celnego, przepisów, nakazów i zakazów portów postojowych, zasad nawigacyjnych i innych reguł obowiązujących przy żeglowaniu na morzu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się i oświadcza, że nie będzie uruchamiał radiopławy EPIRB oraz naciskał przycisku DISTRESS w radiu VHF. W przypadku nadania alarmu DSC, naciśnięcia przycisku DISTRESS, uruchomienia radiopławy EPIRB lub wezwania pomocy w jakikolwiek inny sposób bez zgody kapitana (o ile kapitan aktualnie dowodzi jednostką, jest zdrowy i przytomny) lub osoby dowodzącej akcją ratunkową, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia akcji ratunkowej.
 8. Uczestnik rejsu zobowiązany jest ostatniego dnia rejsu dokonać sprzątania jachtu zgodnie z wytycznymi kapitana. Sprzątanie rozdzielone jest równomiernie na wszystkich członków załogi.
 9. Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu/trasy rejsu.
 10. W przypadku opisanym w punkcie 9, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora, ani do zwrotu uiszczonej opłaty za rejs.
 11. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu, reklamacje złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 12. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora o stwierdzonym w trakcie trwania rejsu wadliwym wykonywaniu rejsu.

ZAOKRĘTOWANIE

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia na rejs do portu zaokrętowania w dniu rozpoczęcia rejsu do godziny …... i zgłoszenia się do kapitana jachtu. W przypadku opóźnienia przybycia Uczestnika o ponad 6 godzin, Organizator zastrzega sobie możliwość wyjścia jachtu w morze. Szczegóły przybycia do portu wyjścia należy ustalić z Organizatorem rejsu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe dla uczestnika z faktu nie zgłoszenia się na jachcie w wyznaczonym terminie, rezygnacji z udziału w rejsie, zatrzymania przez krajowe lub zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W wymienionych przypadkach Organizator nie zwraca wpłat wniesionych przez uczestnika na poczet rejsu.

REZYGNACJA UDZIAŁU W REJSIE

  1. Uczestnik może odstąpić od udziału w rejsie poprzez złożenie Organizatorowi pisemnej rezygnacji.
  2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w rejsie, Organizator zwróci z dokonanych wpłat uczestnika następujące kwoty:
     1. 50% – wpłaconych kwot w razie rezygnacji na więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
     2. 20% – wpłaconych kwot w razie rezygnacji na więcej niż 30 i mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
     3. brak zwrotu w przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu.
 1. Uczestnik ma prawo odstąpienia prawa uczestnictwa w rejsie na rzecz innej osoby, pod warunkiem że wskazana osoba zostanie zaakceptowana przez Organizatora. Zwrot dokonanych przez Uczestnika wpłat nastąpi w terminie 7 dni, po dniu wpłynięcia wpłaty od osoby wskazanej przez Uczestnika.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik na własne życzenie rezygnuje z części rejsu w czasie jego trwania z przyczyn osobistych, z powodu choroby, w tym morskiej, itp., Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłat wniesionych z tytułu Umowy uczestnictwa w rejsie.

ODWOŁANIE REJSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z uwagi na okoliczności spowodowane działaniem siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili organizowania rejsu, a także w przypadku uszkodzenia jachtu w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu.
 2. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników. Minimum uczestników określane jest każdorazowo na podstawie dokumentów bezpieczeństwa jednostki, na której odbywa się rejs oraz/lub na podstawie niepisanych zasad tzw. dobrej praktyki morskiej, czyli zasad takiego przeprowadzenia rejsu, którego minimalna obsada ze strony Uczestników gwarantuje bezpieczny przebieg rejsu.
 3. W przypadku odwołania rejsu z powodów wymienionych w punkcie 1 i 2, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.

POZOSTAŁE

 1. Ewentualne spory Uczestnik i Organizator zobowiązują się rozstrzygać polubownie lub poddają pod rozstrzygnięcie sądu w Krakowie, właściwego dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Morskiego, Ustawy o bezpieczeństwie morskim, przepisy wykonawcze do nich oraz inne stosowne przepisy państwowe, zasady dobrej praktyki żeglarskiej i dobrej praktyki morskiej.